ค่าบริการ

ค่าบริการ

Treatment Type Unit Price in Baht    
Cosmetic Dentistry
Inlays / Onlays
Indirect ceramic Inlay/onlay per tooth 10,000 - 14,000    
Indirect metal Inlay/onlay per tooth 14,000 - 16,000    
Veneer or Facing
Empress Esthetic per tooth 10,000 - 12,000    
Empress E-Max per tooth 15,000 - 18,000    
Layering Veneer per tooth 12,000    
Procera per tooth 18,000    
Lumineers per tooth 23,000    
Composite per tooth 3,000 - 5,000    
Dental implant
Dental implant Nobel Biocare, Astratech system  per tooth 75,000 - 85,000    
(Not included Bone grafting, membrane)         
Root canal treatment
Front tooth per tooth 6,000 - 8,000    
Premolar tooth per tooth 9,000 - 10,000    
Molar tooth per tooth 10,000 - 14,000    
Oral Surgery
Tooth extraction per tooth 1,000 - 3,000    
Impacted tooth removal per tooth 3,500 - 5,500    
Operative Dentistry
Amalgam filling per tooth 1,000 - 3,000    
Resin Composite filling per tooth 1,400 - 3,000    
Space closing composite filling per tooth 5,000    
Temporary filling per tooth 500    
Sealant per tooth 400    
Fluoride application per tooth 300    
Study model per tooth 1,000    
Orthodontic treatment
Labial metal orthodontic treatment full mouth 50,000 - 60,000    
Labial ceramic orthodontic treatment full mouth 80,000    
Damon full mouth 75,000 - 80,000    
Lingual orthodontic treatment full mouth 140,000 - 180,000    
Invisalign full mouth 180,000 - 200,000    
Retainer per arch 4,000    
Periodontics Non-surgical
Scaling and polishing full mouth 2,200 - 2,700    
Prosthodontics
Dental Crowns
Metal alloys crown per tooth 14,000    
Temporary crown per tooth 1,000    
Porcelain + Palladuim metal per tooth 16,000    
Porcelain + Semi-Precious metal per tooth 18,000    
Porcelain + Precious metal (high gold) per tooth 17,000    
Full Gold Crowns per tooth 20,000    
Cercon Smart Ceramic per tooth 16,000    
Larva all ceramic crown per tooth 16,000    
Empress E-Max per tooth 16,000    
All ceramic Procera per tooth 19,000    
Denture
Full denture per arch 12,000    
Removable partial denture per arch 10,000    
Temporary denture acrylic per arch 2,500 - 6,000    
Post and core
Post and core tooth per tooth 4,000 - 6,000    
Sterilization
Sterilization per visit 100    
Teeth Whitening
Home bleaching per tooth 6,200    
Single tooth beaching ( first time) per tooth 2,500    
Zoom whitening Upper and lower front teeth 11,000    
X-Rays
X-Rays ( Small film) per film 220    
X-Rays (OPG/CEP ) per film 1,200    
X-Rays CT FOV 5x5 CT ENDO per film 2,200    
X-Rays CT FOV 8X5  Implant Arch  per film 3,200    
X-Rays CT FOV 8X8  U&L to 3 Molar  per film 3,600    
X-Rays CT FOV 12X9  U&L to 3 Molar and Sinus  per film 4,000    
X-Rays CT FOV 15X15 Cover thru TMJ  per film 4,500    

 

หมายเหตุ :
- อัตราค่าบริการทางทันตกรรมโดยรศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์จะมีรายละเอียดนอกเหนือจากเกณฑ์อัตราค่ารักษาข้างต้น กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำนัดหมายเพื่อเจอกับอาจารย์โดยตรงได้ที่ คลีนิกทันตกรรม Art Dental Studios ที่ 092-416-5456 หรือทาง info@artdentalstudios.com