ทันตแพทย์

ทพญ. ณปภัช นิธิศวณิช

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ. ณปภัช นิธิศวณิช

artdental studio
Day Working hours
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันต กรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ความชำนาญพิเศษ:
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)