ทันตแพทย์

ทพญ.อรชร ทองบุราณ

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ.อรชร ทองบุราณ

artdental studio
Day Working hours
เสาร์ 10:00 - 17:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิทยาเอนโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่ง
  • ประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน (สาขาวิทยาเอนโดดอนต์)
ผลงานในด้านการทำงาน:
  • อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยรังสิต
ความชำนาญพิเศษ:
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)