ทันตแพทย์

ทพญ. ลินดา ลี้ไวโรจน์

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ. ลินดา ลี้ไวโรจน์

artdental studio
Day Working hours
จันทร์ 10:00 - 14:00
พุธ 10:00 - 14:00
พฤหัสบดี 10:00 - 14:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานในด้านการทำงาน
  • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยากรบรรยายทางวิชาการในงานประชุมทันตแพทย์ต่างๆ
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟัน