ทันตแพทย์

พญ.ชุติมา อัศวภาณุมาศ

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ.ชุติมา อัศวภาณุมาศ

artdental studio
Day Working hours
พฤหัส 10:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและ ทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
การทดลองและงานวิจัย:
  • ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยนานาชาติในหัวข้อเรื่องผลกระทบต่อ ระดับความโค้งต่างเส้นสิ้นสุดต่อความกว้างช่องว่างแทรกของโครงฟันเซรา มิกทั้งซี่ J Prosth Dent, April 2013 ;109:227-233.
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมการบูรณะฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม