ทันตแพทย์

รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

Dr.Chalermpol Leevailoj รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

artdental studio
Day Working hours
Appointment Only  
ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ Indiana University สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ Indiana University สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมวัสดุศาสตร์ Indiana University สหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมหัตถการ
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาทันตกรรมหัตถการ
ผลงานในด้านการทำงาน

 • รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 7 (พ.ศ.2556 - 2559)
 • ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการทันตแพทยสภา แห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ. 2550 – 2553) และ วาระ ที่ 4 (พ.ศ. 2547 – 2550)
 • ประธานแผนกทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554-2556)
 • ประธานบริษัท Dental Idea
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช 2553-2555
 • วิทยากรบรรยายทางวิชาการในงานประชุมทันตแพทย์ต่างๆ
ผลงานด้านการส่งเสริมการศึกษา

หนังสือและตำราทางด้านทันตกรรม

 1. "วีเนียร์ศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงในงานทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม Veneer: The Art & Science of Esthetic Dentistry" ผู้แต่ง รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
 2. "Posterior tooth colored restorations." ผู้แต่ง รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ และ รศ. ทพ. มนตรี จันทรมังกร
 3. "The Art of anterior resin composite restorations." ผู้แต่ง รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
 4. "Restoration for Endodontically treated teeth." ผู้แต่ง รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์, รศ. ทพ. มนตรี จันทรมังกร
อนุสารทางด้านทันตกรรม

 1. เคล็ดลับ.....ฟันสวย รายนามผู้แต่ง รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์, ผศ.ทญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข, ผศ.ทพ.โชติรส คูผาสุข, ผศ.ทพ.ณรงค์ โพธิเกตุ, ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช สำนักพิมพ์ Publisher : DentalIdea Co. Ltd., 2007
 2. "Curing light machine "Important factor for Production of good quality restoration" ผู้แต่ง รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
 3. "Curing light machine 2 "Light Emitting Diode : LEDs Resin curing light" ผู้แต่ง รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
 4. "Magnification system."
 5. "Nanofiller resin composite Handout booklet"
 6. หนังสือภาพ "The Art of anterior tooth color restorations"
การทดลองและงานวิจัย

 1. Leevailoj C, Platt JA, Cochran MA, Moore BK. In Vitro study of fracture incidence and compressive fracture load of all ceramic crowns cemented with resin-modified glass-ionomer and other luting agents. J Prosthet Dent 1998;80:699-707
 2. Leevailoj C. Cochran MA, Matis BA, Moore BK, Platt JA. Microleakage of Packable resin composite with and without flowable composite. Oper Dent 2001;26:302-307.
 3. Leevailoj C et al. Influence of storage conditions of bonding agent on the shear bond strength of resin composite to dentine. J Dent Assoc Thai 2002;52:314-321.
 4. Leevailoj C, Ua-wutthikrek P, Poolthong S. Shear Bond Strength of Dual-cured and Self-cured Resin Composites to Dentin Using Different Bonding Agents and Techniques. Operative Dentistry 2007; 32(2): 149-159.
 5. Tantbirojn D, Poolthong C, Leevailoj C, Srisawasdi S, Hodges JS, Randell RC. Clinical evaluation of a resin-modified glass-ionomer liner for cervical dentin hypersensitivity treatment. Am J Dent 2006; 19(1): 56-60.
 6. Kesrak P, Leevailoj C. Surface Hardness of Resin Cement Polymerized under Different Ceramic Materials. Int J Dent 2012; 1: 1-5
 7. Ittipuriphat I, Leevailoj C. Anterior Space Management: Interdisciplinary Concepts J Esthet Restor Dent 2013; 25:16–30.
 8. Asavapanumas C, Leevailoj C. The influence of finish line curvature on the marginal gap width of ceramic copings. J Prosthet Dent 2013;109(4): 227-33.
บทความทางวิทยาศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์

 1. Leevailoj C. Current Thinking on Post and Core System and other Options for Restoration of the Endodontically Treated Tooth. CU Dent J 1997;20:209-217.
 2. Leevailoj C. The use of Packable Resin Composite. Thai Oper Dent J 2000;1: 8-11.
 3. Leevailoj C. Do resin composite always shrink toward the light? Thai Oper Dent J 2000;2:6-7.
 4. Leevailoj C. Restoration for endodontically treated teeth; sufficient tooth structure. Thai Oper Dent J 2000;2:26-31.
 5. Leevailoj C. Minimal intervention and caries prevention Thai Oper Dent J 2001;2(1):24-35.
 6. Leevailoj C. Restoration of Class V cavity using resin composite and bonding agent. Thai Oper Dent J 2001;2(1):2-61.
 7. Leevailoj C. All-ceramic restoration. CU Dent J 2001;24:65-73.

ความชำนาญพิเศษ
 • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม
 • ทันตกรรมหัตถการ
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะฟัน  พัฒนาการเด็ก และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม