ทันตแพทย์

ทพญ. รพีพรรณ มนต์อารักษ์

 

Dr. Rapeepan Monaraks D.D.S. ทพญ. รพีพรรณ มนต์อารักษ์ 

artdental studio
Day Working hours
อาทิตย์ 10:00 - 18:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทดลองและงานวิจัย
  •  
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมการบูรณะฟัน  พัฒนาการเด็ก และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม