ทันตแพทย์

ทพญ.นวภัทร์ ศากรวิมล

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ.นวภัทร์ ศากรวิมล

artdental studio
Day Working hours
อังคาร 13:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กำลังศึกษาต่ออยู่ในระดับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานด้านการวิจัย
  • ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “Research Topic: “Prostaglandin E2(PGE2) induces receptor activator of nuclear factor kappa B ligand(RANKL) expression in human periodontal ligament(HPDL) cells via EP2 receptor.” ผศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวิชาการ “Colgate Research Awards 2009” ทันต แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Best Research Awards”,ในการประกวดโครงการวิจัยประจำปี ของ คณะทันตแพทศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศ “FDI/Unilever Poster Awards 2010” ในการประกวดวิชาการ FDI Congress ประจำปี 2010 ณ เมือง Salvador da Bahia ประเทศ Brazil
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมทั่วไป