ทันตแพทย์

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

Dr. Nichanun Kotewongsa รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

artdental studio
Day Working hours
Oncall
ประวัติการศึกษา:
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยสภา
 • ปริญญาเอก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล (ญี่ปุ่น)
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
ผลงานในด้านการทำงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะททันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกชมรมทันตแพทย์ศิษย์เก่าญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการในงานประชุมทันตแพทย์ต่างๆ
การทดลองและงานวิจัย
 • Influence of collagen on the expression of MMP-2 and MMP-9 in squamous carcinoma cell lines. อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย
 • อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา /นีรชา สารชวนะกิจ, ประสิทธิ์ ภวสันต์, อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย Influence of cell to cell contact and cell secretion between gingival fibroblast and HSC-7 (oral squamous carcinoma cell line) on cell behaviors and MMP modulation
 • Influence of collagen on the expression of MMP-2 and MMP-9 in squamous carcinoma cell lines อิทธิพลของคอลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาชิโนมา : รายงานผลการวิจัย
 • อิทธิพลของการสัมผัสและสารหลั่งระหว่างเซลล์ ในเซลล์เหงือกและเซลล์มะเร็งชนิดสแควมัสเซลล์ (HSC-7) ต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์เมเทโลโปรทีเนสของเซลล์ : รายงานผลการวิจัย Influence of cell to cell contact and cell secretion between gingival fibroblast and HSC-7 (oral squamous carcinoma cell line) on cell behaviors and MMP modulation
ความชำนาญพิเศษ:
 • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
 • ทันตกรรมรากเทียม