ทันตแพทย์

ทพญ. จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ. จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท์

artdental studio
Day Working hours
พุธ 10:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันต กรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม