ทันตแพทย์

พญ. กัลยา ลีลาปิยมิตร

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ. กัลยา ลีลาปิยมิตร

artdental studio
Day Working hours
ทุกๆวันเสาร์ที่ 2 13:00 - 20:00
ทุกๆวันเสาร์ที่ 4 10:00 - 20:00
**ทุกๆวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
ประวัติการศึกษา:
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Loma Linda University, Loma Linda,California สหรัฐอเมริกา
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทันตกรรมจัดฟัน 2546
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน